header.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen cliënt en Sunwish.nl, waarin de cliënt deelneemt aan een behandeling van Sunwish Gezondheidscentrum.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op een overeenkomst tussen cliënt en Sunwish Gezondheidscentrum, waarin de cliënt van de diensten van Sunwish Gezondheidscentrum gebruik maakt.
1.3 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

2. De overeenkomst
2.1 Een overeenkomst tussen u, de cliënt, en Sunwish Gezondheidscentrum komt tot stand nadat er na telefonisch contact een afspraak is gemaakt.
2.2 Sunwish Gezondheidscentrum behoudt zich het recht voor een behandeling te kunnen weigeren indien blijkt dat het volgen van een behandeling bij Sunwish Gezondheidscentrum niet verantwoord is. In dat geval wordt u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld. Sunwish Gezondheidscentrum stelt zich niet aansprakelijk voor vergoeding van kosten of schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan een behandeling.
2.3 De cliënt kan een behandeling bij Sunwish Gezondheidscentrum volgen indien hij 18 jaar of ouder is. Indien jonger, dienen gezaghebbende ouders of opvoeders te tekenen voor akkoord van de behandeling.
2.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van de duur van de behandeling.
2.5 Crisis consulten. Voor afspraken in het geval van nood des avonds, in het weekend of op feestdagen, geldt een toeslag van 50,-- euro per uur inclusief btw.

3. Verplichtingen van de cliënt
3.1 De cliënt is verplicht alle door Sunwish Gezondheidscentrum gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen.
3.2 De cliënt garandeert dat hij/zij alle gestelde verplichtingen en instructies die verstrekt worden daadwerkelijk naleeft en volgt.
3.3 De cliënt heeft toegang tot ‘Mijn Sunwish account’ door middel van het gebruik van een login code en wachtwoord. De login code en het wachtwoord zijn verbonden met de persoonlijke gegevens van cliënt. De cliënt is gehouden om zijn/haar login code en wachtwoord zorgvuldig te bewaren en geheim te houden om verlies, diefstal of misbruik door derden te voorkomen. Indien verlies, diefstal of misbruik door derden zich voordoet is de cliënt gehouden om dit zo spoedig mogelijk te melden aan Sunwish Gezondheidscentrum. De cliënt is tot het moment van melding zelf aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de persoonlijke website van Sunwish Gezondheidscentrum dat enkel met de login code en het wachtwoord mogelijk wordt gemaakt.
3.4 De cliënt is verplicht gedurende de behandeling Sunwish Gezondheidscentrum op de hoogte te stellen van eventuele afwezigheid in verband met vakantie of andere omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat een vertraging in de behandeling optreedt.
3.5 Tot 24 uur voor de afspraak kun je deze kosteloos afzeggen of verzetten. Bij afzegging binnen 24 uur worden de halve kosten van de betreffende afspraak in rekening gebracht, ongeacht de reden van afzegging. Voor annuleringen van cursussen en workshops is dit 48 uur.

4. Gegevensoverdracht
4.1 Sunwish Gezondheidscentrum heeft een geheimhoudingsplicht. Het is Sunwish Gezondheidscentrum niet toegestaan om zonder toestemming van de cliënt gegevens die betrekking hebben op de behandeling uit te wisselen met derden.
4.2 Sunwish Gezondheidscentrum voelt zich in het kader van een goede en zorgvuldige behandeling verplicht om in noodgevallen, wanneer een zwaarwegend belang de doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigt, zonder toestemming van de cliënt gegevens uit te wisselen met de huisarts van cliënt. Sunwish Gezondheidscentrum benadrukt dat het om noodgevallen moet gaan en dat Sunwish Gezondheidscentrum eerst al het mogelijke probeert om het probleem op te lossen wil een doorbreking van de geheimhoudingsplicht plaatsvinden.

5. Betaling
5.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn op de overeenkomst tussen Sunwish Gezondheidscentrum en de cliënt, de gebruikelijke door Sunwish Gezondheidscentrum te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing. Voor de te hanteren prijzen en vergoedingen en alle verdere informatie over de betalingen verwijst Sunwish Gezondheidscentrum naar de betalingsvoorwaarden die op de algemene website op de therapie pagina's zijn geplaatst 
5.2 Betalingen geschieden contant. Bij uitzonderingen krijgt client soms toestemming om per bank te betalen. Indien de betaling niet geschiedt binnen de betalingstermijn, zal er een aanmaning naar de cliënt worden verstuurd, welke als ingebrekestelling te gelden heeft. Bij het uitblijven van de betaling na de redelijke termijn die is gesteld in de aanmaning, is de cliënt in verzuim. Het verzuim van cliënt is een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen op grond van de overeenkomst die geldt tussen cliënt en Sunwish Gezondheidscentrum. Deze tekortkoming brengt met zich mee, de gevolgen die de wet aan dergelijke tekortkomingen verbindt en een vergoeding van kosten die voor rekening van cliënt komt.
5.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van Sunwish Gezondheidscentrum op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

6. Opzegging
6.1 Voor zowel cliënt als Sunwish Gezondheidscentrum bestaat de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen indien blijkt dat niet het beoogde doel zal worden bereikt of dat het niet medisch verantwoord is voor cliënt om de behandelingen voort te zetten.
6.2 Sunwish Gezondheidscentrum behoudt zich ook het recht voor de overeenkomst met cliënt op te zeggen, indien van de cliënt gedurende de behandeling een bepaalde periode niets wordt vernomen. De lengte van deze periode kan bij aanvang van de behandeling in de behandelovereenkomst worden vastgelegd.

7. Opschorting en ontbinding
7.1 Sunwish Gezondheidscentrum behoudt zich het recht voor de verplichtingen aan de zijde van Sunwish Gezondheidscentrum op te schorten, indien:
(1) de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst;
(2) na het sluiten van de overeenkomst Sunwish Gezondheidscentrum ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tegemoetkoming haar rechtvaardigt.
7.2 Sunwish Gezondheidscentrum behoudt zich ook het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, indien:
(1) de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
(2) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht.
7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sunwish Gezondheidscentrum op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.
7.4 Indien Sunwish Gezondheidscentrum de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. De cliënt kan dan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoedingen.
7.5 Sunwish Gezondheidscentrum behoudt het recht schadevergoeding te vorderen.

8. Overmacht
8.1 Partijen schieten niet tekort in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, indien de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van cliënt of  Sunwish Gezondheidscentrum en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van cliënt of Sunwish Gezondheidscentrum komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de cliënt of Sunwish Gezondheidscentrum geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de cliënt of  Sunwish Gezondheidscentrum niet in staat is de verplichtingen na te komen.
8.3 Voor zowel de cliënt als  Sunwish Gezondheidscentrum bestaat de mogelijkheid gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is de cliënt of  Sunwish Gezondheidscentrum gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De cliënt of  Sunwish Gezondheidscentrum is dan niet verplicht tot vergoeding van schade.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Indien blijkt dat  Sunwish Gezondheidscentrum tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die cliënt betaalt voor het volgen van een  Sunwish Gezondheidscentrum behandeling.  Sunwish Gezondheidscentrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.
9.2  Sunwish Gezondheidscentrum is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de cliënt. De cliënt vrijwaart  Sunwish Gezondheidscentrum tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
9.3  Sunwish Gezondheidscentrum kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van zowel de algemene als persoonlijke website van  Sunwish Gezondheidscentrum Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.
9.4  Sunwish Gezondheidscentrum kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de algemene en persoonlijke website van  Sunwish Gezondheidscentrum kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur, indien dit voor  Sunwish Gezondheidscentrum niet kenbaar kan zijn geweest.
9.5 Sunwish Gezondheidscentrum kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliënt lijdt door het gebruik van de algemene en persoonlijke website of in verband met de zorgdiensten waarvan de cliënt gebruik maakt.

10. Intellectuele eigendom
10.1 Het intellectuele eigendom van de Sunwish Gezondheidscentrum applicaties en tekst inhoud ligt bij  Sunwish Gezondheidscentrum.
10.2 Het is Sunwish Gezondheidscentrum ten allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden en de disclaimer te wijzigen. Sunwish Gezondheidscentrum kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen.Sunwish Gezondheidscentrum is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen.

11. Privacy
11.1  Sunwish Gezondheidscentrum zal de gegevens van de cliënt vertrouwelijk behandelen. Met betrekking tot het gebruik van deze gegevens heeft  Sunwish Gezondheidscentrum een privacy verklaring opgesteld. Deze privacy verklaring treft u aan op deze website.

12. Klachten
12.1 Mocht een cliënt een klacht hebben jegens Sunwish Gezondheidscentrum dan zal Sunwish Gezondheidscentrum er alles aan doen om dit met client uit te werken.

13. Geschillen
13.1 Op elke overeenkomst tussen de cliënt en Sunwish Gezondheidscentrum is Nederlands recht van toepassing

Keer hier terug naar het overzicht
SUNWISH.NL - GEZONDHEIDSCENTRUM
(c) 2002-2024 Sunwish Gezondheidscentrum
Niets op deze site mag zonder schriftelijke
toestemming worden gekopieerd,
danwel gepubliceerd.

info@sunwish.nl
0624 927 004