header.

Privacy verklaring

Sunwish.nl Gezondheidscentrum zal uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. Alle persoonsgegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en mogen uitsluitend gebruikt en verwerkt worden voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Sunwish.nl Gezondheidscentrum  geeft derden alleen inzage in persoonlijke gegevens wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat, of u zelf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het openbaar maken van uw gegevens. 

Sunwish.nl Gezondheidscentrum voelt zich in het kader van een goede en zorgvuldige behandeling verplicht om in noodgevallen, wanneer een zwaarwegend belang de doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigt, zonder toestemming van de cliënt gegevens uit te wisselen met de (huis)arts van cliënt. Sunwish.nl Gezondheidscentrum benadrukt dat het om noodgevallen moet gaan en dat Sunwish.nl Gezondheidscentrum eerst al het mogelijke probeert om het probleem op te lossen wil een doorbreking van de geheimhoudingsplicht plaatsvinden.

U hebt ten allen tijde inzage in uw persoonsgegevens en kunt deze door middel van een schriftelijk verzoek laten wijzigen of verwijderen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de privacy verklaring, dan kunt u deze per e-mail stellen aan: info@sunwish.nl


Keer hier terug naar het overzicht
SUNWISH.NL - GEZONDHEIDSCENTRUM
(c) 2002-2024 Sunwish Gezondheidscentrum
Niets op deze site mag zonder schriftelijke
toestemming worden gekopieerd,
danwel gepubliceerd.

info@sunwish.nl
0624 927 004